Swyddi Gwag

Swyddog Cyllid rhan amser – £22,000-£25,000 y flwyddyn pro rata + BUDDION

Rydym yn chwilio am Swyddog Cyllid profiadol rhan amser i ymuno â’n tîm a mwynhau’r buddion gwych a gynigir gennym fel cyflogwr.

Croeso Sir Benfro yw’r Sefydliad Rheoli Cyrchfan Swyddogol ar gyfer Sir Benfro. Rydym yn bartneriaeth a arweinir gan fusnesau sy’n dod â’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector ynghyd i gydweithio i sicrhau dyfodol cynaliadwy i dwristiaeth yn Sir Benfro.

Mae hon yn swydd gyffrous, lle gall deiliad y swydd arwain ar reoli cyfrifon y cwmni, rheoli eu cyfrifoldebau eu hunain, a datblygu’r rôl ymhellach i gefnogi tîm Croeso Sir Benfro.

Math o Swydd: Swydd barhaol rhan-amser (17 awr yr wythnos ar gyfartaledd)

Cyflog:                  £22,000-£25,000 pro rata y flwyddyn, yn dibynnu ar brofiad

 

Buddiannau:

  • Oriau blynyddol
  • Oriau gwaith amrywiol / hyblyg drwy gytundeb
  • Gweithio hybrid / gweithio gartref ar gael drwy gytundeb
  • 6 wythnos o wyliau (pro rata) gan gynnwys gwyliau banc
  • Pensiwn – cyfraniadau hael cyflogwr o 9%
  • Swyddfeydd ar y glannau a pharcio di-dâl

 

Mae o leiaf tair blynedd o brofiad perthnasol mewn cadw cyfrifon/cyfrifyddu a phrofiad o ddefnyddio meddalwedd QuickBooks yn hanfodol ar gyfer y swydd hon, ac yn ddelfrydol cymhwyster proffesiynol cydnabyddedig (AAT lefel 4 neu’r cyfatebol). Hefyd mae profiad/cymwysterau cyflogres diweddar yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

 

Bydd angen i chi roi llawer o sylw i fanylion a bod yn drefnus iawn.

Rhaid i chi ddangos y gallu i weithio’n ddigymell a gweithio gyda chyn lleied o oruchwyliaeth â phosibl.

 

RHAID i ymgeiswyr lenwi’r ffurflen gais atodedig, ond mae croeso iddynt hefyd gyflwyno eu CV a llythyr eglurhaol i’r e-bost admin@visitpembrokeshire.com. I fod ar y rhestr fer am gyfweliad, RHAID i ymgeiswyr brofi eu bod yn bodloni’r meini prawf ar gyfer y swydd, yn unol â’r disgrifiad swydd a’r fanyleb person sydd ynghlwm.

 

DYDDIAD CAU AR GYFER CEISIADAU: Dydd Mawrth y 6ed o Chwefror 2024.

 

Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos yn dechrau ar y 12fed o Chwefror 2024.