Swyddi Gwag

Rydym yn Ehangu – Ymunwch â’n Tîm.

Swyddog Datblygu Aelodaeth

Ydych chi am fod yn rhan o sefydliad unigryw, y cyntaf o’i fath yng Nghymru? Allech chi helpu i ledaenu’r gair i fusnesau ledled y sir am y gwaith gwych a wneir gennym a’n huchelgais i wneud Sir Benfro yn un o’r 5 Prif Ddewis Cyrchfan yn y DU, ynghyd â meithrin perthnasoedd â’r aelodau busnes presennol? Os mai ydw yw’r ateb, yna efallai mai dyma’r swydd i chi!

Rydym yn ehangu ein tîm Aelodaeth ac mae gennym gyfleoedd ar gyfer Swyddog Datblygu Aelodaeth rhan-amser (a llawn-amser o bosibl i’r ymgeisydd cywir) i ymuno â’n tîm cynyddol ac i fwynhau’r buddion gwych a gynigir gennym fel cyflogwr. Croeso Sir Benfro yw’r Sefydliad Rheoli Cyrchfan Swyddogol ar gyfer Sir Benfro. Rydym yn bartneriaeth a arweinir gan fusnesau sy’n dod â’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector ynghyd i gydweithio i sicrhau dyfodol cynaliadwy i dwristiaeth yn Sir Benfro. Mae hon yn swydd gyffrous, lle bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn helpu i sicrhau twf yn yr aelodaeth a chryfhau cadw aelodau. Bydd y swyddog yn cefnogi’r Swyddog Datblygu Aelodaeth presennol i gynnal aelodaeth gref ac ymgysylltiol ac i recriwtio aelodau newydd i sicrhau’r incwm aelodaeth blynyddol a gyllidebwyd. Y swyddog fydd y prif bwynt cyswllt ar gyfer yr aelodau presennol a’r darpar aelodau, ac yn rheoli ymholiadau cyffredinol, ceisiadau ac adnewyddu aelodaeth.

Rhan-amser – 22.5 awr yr wythnos (3 diwrnod).

Llawn-amser – 37.5 awr yr wythnos am gyfnod penodol o 12 mis i gychwyn gyda chyfle i ymestyn y cyfnod.

Cyflog – £25,000 y flwyddyn llawn-amser a £25,000 y flwyddyn pro rata rhan-amser.

Dyddiad cau – Dydd Iau 21ain o Fawrth

Cyfweliadau – Dydd Iau 28ain o Fawrth

I gael rhagor o wybodaeth a manylion am sut i wneud cais, cliciwch fan hyn:

I wneud cais a fyddech gystal â chyflwyno eich CV a llythyr eglurhaol at admin@visitpembrokeshire.com yn nodi sut ydych o’r farn eich bod yn bodloni gofynion y swydd.

Cliciwch yma i weld y disgrifiad swydd a’r manyleb person