Golden Road Gin

About Golden Road Gin

Step into the world of Golden Road Gin, where tradition meets innovation, and every sip tells a tale of adventure and craftsmanship.

Philip and Jennifer Wheeler, the dynamic duo behind Golden Road, blend their passion for food with Jen’s culinary expertise and Phil’s long-standing love for gin. With Jen’s background as a chef and Phil’s years of gin enthusiasm, crafting exceptional spirits is a natural fit for them.

Golden Road Gin was born from a moment of profound reflection and introspection. They say life-changing moments are gifts, and that truth hit home when Phil experienced a heart-stopping moment in 2021.

Our journey started when our neighbour Sally introduced us to an Award-Winning Local distillery nestled in rural Pembrokeshire. Over 18 months, we collaborated closely with their talented team, immersing ourselves in their botanicals room and experimenting with different recipes. We aimed to create a gin that not only tasted exceptional but also captured the essence of our rural Pembrokeshire surroundings.

Crafted with care and precision, each batch of Golden Road Gin ensures exceptional quality with every sip. Our botanicals, sourced from the Preseli Hills, including juniper, heather, gorse, and bilberry, infuse the gin with the spirit of the land.

Whether you’re a seasoned gin enthusiast or new to the world of spirits, we invite you to join us on this journey. Let Golden Road Gin be your guide as you explore the flavours of Pembrokeshire and beyond. Here’s to good times and great gin! Cheers!

 

 

Additional Information

Open all year.

Open all year round

Facilities:

  • Pembrokeshire Produce

Directions

Cerwch i fyd Diod Ffordd Aur, lle mae traddodiad yn cwrdd â chreadigrwydd, ac mae pob ysgyfaint yn adrodd stori o antur a chrefft.

Philip a Jennifer Wheeler, y deuawd dynamig y tu ôl i Diod Ffordd Aur, yn cyfuno’u hangerdd am fwyd gyda gwybodaeth arloesol Jen ac cariad hir-dymor Phil am gin. Gyda chefiaeth Jen a blynyddoedd o egni gin gan Phil, mae creu distyllion eithriadol yn gymhwysol iddynt.

Daeth Diod Ffordd Aur i fod o foment o fyfyrdod dwfn a thrwydaniaeth. Maent yn dweud bod momentau sy’n newid bywyd yn rhoddion, a deallodd Phil y gwirionedd honno pan brofiwyd eiliad o wahardd yng Nghyfrol 2021.

Dechreuodd ein taith pan gyflwynodd ein cymydog Sally ni i ddioddyffryn lleol Ennillwyr Gwobr wedi’i leoli ym mhentrefoedd gwledig Sir Benfro. Dros 18 mis, cydweithiwyd yn agos â’u tîm talentog, gan ymgolli yn eu stafell botanegau ac arbrofi gyda gwahanol gyffyrddiadau. Nodwyd i greu gin nad yn unig oedd yn flasus iawn, ond hefyd yn dal i gipio hanfod ein hamgylchedd gwledig yn Sir Benfro.

Gan gael ei gynhyrchu gyda gofal a phrecision, mae pob llwyth o Diod Ffordd Aur yn sicrhau ansawdd eithriadol gyda phob ysgyfaint. Mae ein botanegau, sy’n cynnwys y Preseili, yn cynnwys mieri, grug, ysgallen, a bluenosod, yn cyfuno’r diod gyda ysbryd y tir.

P’un a ydych yn hoff o gin fel ymdrechwr profiadol neu’n newydd i fyd distyllion, rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar y daith hon. Gadewch i Diod Ffordd Aur fod eich tywyswr wrth ichi archwilio blasau Sir Benfro a thu hwnt. Dyma i amseroedd da a gin arbennig! Iechyd da!