OPEN TO ALL

The Pembrokeshire Coast National Park Authority and Visit Pembrokeshire are working together to develop a world-leading inclusive tourism offer in Pembrokeshire. The Open to All project is working with business and organisations to make Pembrokeshire the first choice for residents and visitors who face barriers to travel and tourism.

Do you and your team want to:

 • Know more about making your business accessible and inclusive?
 • Showcase and share what you’re already doing?
 • Take part in free training e.g. British Sign Language, cultural awareness and much more?
 • Find new and effective ways to communicate with customers?
 • Enhance your website and social media?
 • Access free resources and toolkits for your team and guests?

Click here to view and register for our upcoming training sessions

Please contact the team for further information or with any questions: opentoall@visitpembrokeshire.com or 07398 535 283

 

AGORED I BAWB

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro ac Ymweld â Sir Benfro yn cydweithio i ddatblygu cynnig twristiaeth sy’n flaenllaw yn fyd-eang yn Sir Benfro. Mae’r prosiect Agored i Bawb yn gweithio gyda busnesau a sefydliadau i wneud Sir Benfro yn ddewis cyntaf i drigolion ac ymwelwyr sy’n wynebu heriau yng nghyd-destun teithio a thwristiaeth.

Ydych chi a’ch tîm eisiau:

 • Gwybod mwy am wneud eich busnes yn hygyrch a chynhwysol?
 • Arddangos a rhannu beth rydych chi eisoes yn ei wneud?
 • Cymryd rhan mewn hyfforddiant am ddim e.e. Iaith Arwyddion Prydain, ymwybyddiaeth ddiwylliannol a llawer mwy?
 • Canfod ffyrdd newydd ac effeithiol o gyfathrebu â chwsmeriaid?
 • Datblygu eich gwefan a’ch cyfryngau cymdeithasol?
 • Cyrchu adnoddau a phecyn cymorth am ddim ar gyfer eich tîm a’ch gwesteion?

Mae croeso ichi gysylltu â’r tîm am ragor o wybodaeth neu i ofyn cwestiynau: opentoall@visitpembrokeshire.com neu 07398 535 283