Dŵr Cymru i agor yn Sir Benfro yng Ngwanwyn 2021

yng Ngwanwyn 2021

Bydd perl arall yng nghoron Sir Benfro’n agor eleni. Mae’r gwaith ailddatblygu yn Llyn Llys-y-frân wedi cynnwys ailwampio ac ehangu’r ganolfan ymwelwyr ac adnewyddu’r caffi’n llwyr. Mae’r datblygiad yn cynnwys adeiladu Canolfan Gweithgareddau Awyr Agored a Chaban Glan Dŵr er mwyn hwyluso gweithgareddau i gerddwyr, beicwyr a’r rhai sy’n mwynhau chwaraeon dŵr. Bydd yn cynnwys lle bwyta, ystafelloedd cyfarfod, cyfleusterau newid a llogi beics.

Mae’r buddsoddiad pwysig o £4 miliwn yn y ganolfan ymwelwyr a’r cyfleusterau hamdden yn cael ei ategu gan werth £1.7 miliwn o Gronfeydd Datblygu Ewropeaidd trwy Lywodraeth Cymru. Nod rhaglen Cyrchfannau Denu Twristiaeth Llywodraeth Cymru, sy’n cael ei arwain gan Groeso Cymru, yw creu 11 o gyrchfannau allweddol ar draws Cymru.

Bydd y prosiect yn creu parc hamdden cyffrous a chanolfan gweithgareddau a fydd yn helpu i gynnal y diwydiant twristiaeth yn yr ardal leol. Bwriedir i’r safle ar ei newydd wedd ddenu 100,000 o dwristiaid a phobl sy’n mwynhau gweithgareddau awyr agored bob blwyddyn.

Bydd y gweithgareddau awyr agored yn Llys-y-frân yn cynnwys anturiaethau ar y dŵr ac ar y tir. Ar y dŵr, gall ymwelwyr fwynhau hwylio, caiacio, canŵio, pysgota o’r lan neu o gwch, a theithiau cwch yng nghwmni’r gofalwyr. Bydd y gweithgareddau ar y tir yn cynnwys beicio a cherdded yn y goedwig gyda dros 14km o lwybrau i’w harchwilio a Thrac Sgiliau Pwmp newydd sbon. Gall ymwelwyr hefyd ddysgu’r grefft o daflu bwyell a chyllell, sut i danio bwa croes neu roi cynnig ar saethyddiaeth. Mae gweithgareddau eraill yn cynnwys Crazi-Bugz, bygis chwe olwyn oddi ar y ffordd ar gyfer anturiaethwyr ifanc.

Mae cynlluniau ar y gweill i ddatblygu cyfleusterau gwersylla hefyd, gyda elwa o amwynderau fel bachu trydan, pwyntiau dŵr, toiledau a chawodydd, man golchi llestri a mynediad at brif gyfleusterau’r wefan fel y caffi, parc chwarae a gweithgareddau.

Dwr Cymru

Dywedodd Prif Weithredwr Dŵr Cymru, Peter Perry, “Wrth i 2021 ddatblygu, mae angen i bawb ohonom fwynhau’r awyr agored, ailgysylltu â byd natur a mwynhau’r holl fanteision sy’n dod o fod yn agos at ddŵr.

Bydd cyllid yr UE, yn ychwanegol i’n fuddsoddiad ni, yn caniatáu i ni ddatblygu arlwy gydol y flwyddyn ar gyfer hamdden ac addysg, a chaiff hyn effaith economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol bositif wrth wella iechyd a lles trigolion lleol ac ymwelwyr fel ei gilydd. Mae Dŵr Cymru wedi bod yn gweithio’n galed i ailagor y gyrchfan gyffrous yma yn Sir Benfro yn 2021. Mae hi’n newyddion bendigedig i’r gymuned leol, ymwelwyr a’r economi twristiaeth yng Nghymru ar ôl 2020 mor anodd.”

Lleolir Llys-y-frân wrth galon tirwedd wledig hyfryd yng nghanol gogledd Sir Benfro wrth droed Bryniau Preseli. Mae hi tua 11 milltir i’r gogledd o dref sirol Hwlffordd, a 2 filltir i’r de o Barc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro.

Mae hi’n debygol y byddwn ni’n cael ein hannog i barhau i gadw pellter cymdeithasol yn 2021, ac mae mwy nag un fantais iechyd yn gysylltiedig â hynny. Mae angen i lawer ohonom ddianc rhag bywyd trefol a thechnoleg, felly â dros 350 erw i’w crwydro, daw llyn Llys-y-frân yn berl arall yng nghoron Sir Benfro maes o law.

Mae Dŵr Cymru’n gofalu am bortffolio cenedlaethol o atyniadau ymwelwyr fel hybiau ar gyfer iechyd, lles a hamdden, sef: Llyn Brenig, Cwm Elan a Llyn Llandegfedd o dan ei frand ‘Anturiaethau Dŵr Cymru’.