Swyddi gwag am Gyfarwyddwr Bwrdd Croeso Sir Benfro

Croeso Sir Benfro yw’r Sefydliad Rheoli Cyrchfan swyddogol ar gyfer Sir Benfro ac mae’n bartneriaeth a arweinir gan fusnesau sy’n gyfrifol am gydgysylltu’r gwaith o gyflawni Cynllun Rheoli Cyrchfan 2020-25. Ein nod yw tyfu twristiaeth yn gynaliadwy er budd pawb, a gwneud Sir Benfro yn un o’r 5 prif ddewis cyrchfan yng ngwledydd Prydain.

 

Ymhlith prif weithgareddau Croeso Sir Benfro mae’r canlynol:

 

 • Arweinyddiaeth ac eiriolaeth ym myd twristiaeth.
 • Marchnata cyrchfan.
 • Cyflawni ymgyrchoedd a phrosiectau.
 • Bod yn ddolen gyswllt â’r diwydiant ac yn ffynhonnell cymorth.
 • Gwaith ymchwil a gwybodaeth.
 • Cymorth i gynnal digwyddiadau.

 

Rydym yn bwriadu penodi 2 gyfarwyddwr newydd o blith economi twristiaeth Sir Benfro fyddai’n cyfrannu at godi proffil y sir, yr arlwy twristiaeth, a chynorthwyo i gyflawni cynlluniau strategol Croeso Sir Benfro.

 

Mae sgiliau cyfathrebu rhagorol ynghyd â sgiliau rhwydweithio a meithrin perthynas yn gryfderau pwysig i’w dwyn i’r rôl yn ogystal â’r gallu i fod yn ddiplomataidd a dealltwriaeth gadarn o economi twristiaeth y sir.

 

Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn Cyfarwyddwyr Bwrdd newydd sydd â phrofiad mewn:

 

 • Twf yn yr aelodaeth.
 • Adnoddau Dynol.
 • Cyllid busnes, materion cyfreithiol a masnacheiddio.

 

Yn ogystal, byddai gennym ddiddordeb mewn derbyn ceisiadau gan y sectorau canlynol:

 

 • Cyflenwyr bwyd a diod.
 • Cyflenwyr cyffredinol i’r fasnach dwristiaeth.
 • Meysydd Carafanau.
 • Atyniadau

 

Bydd angen i Gyfarwyddwyr Bwrdd sy’n cynrychioli’r sector twristiaeth preifat fod yn aelodau o Croeso Sir Benfro, a rhaid iddynt fod yn rhagweithiol, bod yn angerddol am dwristiaeth, ac ymrwymiad, egni a phresenoldeb i gyfrannu at hyrwyddo Sir Benfro yn effeithiol ac at feithrin gweithio mewn partneriaeth ar draws y sectorau twristiaeth.

 

GWNEUD CAIS

A fyddech gystal â llenwi’r ffurflen gais atodedig a’i dychwelyd at janereesbaynes@gmail.com.

Bydd panel yn cyfweld â’r ymgeiswyr ar y rhestr fer, naill ai’n bersonol neu’n electronig, yn ôl y gofyn. Y dyddiad cau terfynol ar gyfer ceisiadau yw’r 1af o Chwefror 2024. Caiff yr apwyntiadau eu cadarnhau wedyn yn ein Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol ar yr 11eg o Ebrill 2024.