Job Vacancies

At Visit Pembrokeshire

We are expanding – Join our Team.

Membership Development Officer

Do you want to be part of a unique organisation, the first of its type in Wales? Could you help spread the word to businesses around the county about the fantastic work we do and our ambition to make Pembrokeshire a Top 5 UK Destination choice, alongside fostering relationships with existing business members? If the answer is yes, then this may be the role for you!

We are expanding our Membership team and have opportunities for a part time ( and potentially full time for the right candidate) Membership Development Officer to join our growing team and to enjoy the great benefits we offer as an employer.

Visit Pembrokeshire is the Official Destination Management Organisation (DMO) for Pembrokeshire. We are a business-led partnership that brings together the public, private and third sectors to work collaboratively to deliver a sustainable future for tourism in Pembrokeshire. This is an exciting position, in which the successful candidate will help deliver growth in Membership and strengthen member retention. They will support the existing Membership Development Officer to maintain a strong and engaged membership and to recruit new members to deliver the annual budgeted Membership income. They will be the main point of contact for existing and prospective members managing general enquiries, applications, and renewals.

Part time -22.5 hrs a week (3 days)

Full time – 37.5 hrs per week, fixed term for 12 months initially with the opportunity to extend

Salary – £25,000 pa full time and £25,000 pro rata part time

Closing date – Thursday 21st March

Interviews – Thursday 28th March

To apply please send your CV with a covering letter to admin@visitpembrokeshire.com setting out how you feel you meet the criteria for the role.

Click here to see the job description and person specification

 


Rydym yn Ehangu – Ymunwch â’n Tîm.

Swyddog Datblygu Aelodaeth

Ydych chi am fod yn rhan o sefydliad unigryw, y cyntaf o’i fath yng Nghymru? Allech chi helpu i ledaenu’r gair i fusnesau ledled y sir am y gwaith gwych a wneir gennym a’n huchelgais i wneud Sir Benfro yn un o’r 5 Prif Ddewis Cyrchfan yn y DU, ynghyd â meithrin perthnasoedd â’r aelodau busnes presennol? Os mai ydw yw’r ateb, yna efallai mai dyma’r swydd i chi!

Rydym yn ehangu ein tîm Aelodaeth ac mae gennym gyfleoedd ar gyfer Swyddog Datblygu Aelodaeth rhan-amser (a llawn-amser o bosibl i’r ymgeisydd cywir) i ymuno â’n tîm cynyddol ac i fwynhau’r buddion gwych a gynigir gennym fel cyflogwr. Croeso Sir Benfro yw’r Sefydliad Rheoli Cyrchfan Swyddogol ar gyfer Sir Benfro. Rydym yn bartneriaeth a arweinir gan fusnesau sy’n dod â’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector ynghyd i gydweithio i sicrhau dyfodol cynaliadwy i dwristiaeth yn Sir Benfro. Mae hon yn swydd gyffrous, lle bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn helpu i sicrhau twf yn yr aelodaeth a chryfhau cadw aelodau. Bydd y swyddog yn cefnogi’r Swyddog Datblygu Aelodaeth presennol i gynnal aelodaeth gref ac ymgysylltiol ac i recriwtio aelodau newydd i sicrhau’r incwm aelodaeth blynyddol a gyllidebwyd. Y swyddog fydd y prif bwynt cyswllt ar gyfer yr aelodau presennol a’r darpar aelodau, ac yn rheoli ymholiadau cyffredinol, ceisiadau ac adnewyddu aelodaeth.

Rhan-amser – 22.5 awr yr wythnos (3 diwrnod).

Llawn-amser – 37.5 awr yr wythnos am gyfnod penodol o 12 mis i gychwyn gyda chyfle i ymestyn y cyfnod.

Cyflog – £25,000 y flwyddyn llawn-amser a £25,000 y flwyddyn pro rata rhan-amser.

Dyddiad cau – Dydd Iau 21ain o Fawrth

Cyfweliadau – Dydd Iau 28ain o Fawrth

I gael rhagor o wybodaeth a manylion am sut i wneud cais, cliciwch fan hyn:

I wneud cais a fyddech gystal â chyflwyno eich CV a llythyr eglurhaol at admin@visitpembrokeshire.com yn nodi sut ydych o’r farn eich bod yn bodloni gofynion y swydd.

Cliciwch yma i weld y disgrifiad swydd a’r manyleb person