Y teulu Rees, gan gynnwys y cŵn

Yn crwydro Lawrenni

Coetiroedd hynafol, fflatiau llaid a golygfeydd rhyfeddol

Cerdded yn Sir Benfro – Lawrenni

Gyda dau o blant, y cŵn a’r gobaith o gael cinio yn y Quayside Tearooms, aeth y teulu Rees i Lawrenni i daclo’r llwybr cylchol.

Coetiroedd hynafol, fflatiau llaid a golygfeydd ardderchog o ddolydd afonydd Caeriw a Cresswell a moryd y Ddau Gleddau, mae’r llwybr 3 milltir hwn yn berffaith ar gyfer y teulu cyfan.

Hyd: 1 awr 30 munud – 1 awr 45 munud

Pellter: 2.8 milltir (4.5 km)

Tir: Amrywiol. Mae’r daith gerdded hon yn berffaith i deuluoedd, ond gyda phlant ychydig yn hŷn efallai. Ar y rhan olaf, o Garron Pill ar hyd moryd y Ddau Gleddau (y llwybr llanw uchel), mae cryn dipyn o waith cerdded i fyny ac i lawr graddol yn hytrach na serth. Mae gwreiddiau coed yn croesi’r llwybr a gallai plant ifanc iawn faglu.

Awgrym: Gallai fod yn syniad da gwisgo trowsus hir, oherwydd er bod y llwybr yn un amlwg mae’r mieri’n gallu bod yn bigog.

Am eich traed: Roedd gennym ni gymysgedd o esgidiau, o esgidiau cerdded go iawn i esgidiau rhedeg a trainers. Byddai wellingtons yn iawn ond, mewn tywydd gwlyb, ar hyd y llwybr llanw uchel, gallai’r llwybr fod yn llithrig.

Lawrlwythwch gopi o fap y llwybr gan Barc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro.

Y llwybr

Gan ddechrau ar draws y ffordd i’r dafarn, mae’r llwybr yn dechrau drwy ddringo’n raddol drwy goetir llydanddail, cymysg lle gewch chi’r cyfle cyntaf, o lawer, i aros er mwyn swingio a dringo.

Cyfle sydyn i swingio ar raff, ar ôl cerdded y 200m cyntaf!

Wrth ddod allan o’r coed, yn sydyn daw golygfa i’r golwg a fydd yn gwneud i chi sefyll yn stond. Dydych chi ddim yn disgwyl hyn.

Golygfeydd ar draws afonydd Caeriw a Cresswell

Ewch ymlaen drwy’r ffermdir, gan osgoi’r dom gwartheg, ac i’r pentref. SYLWER: gallai fod gwartheg yn y cae, gyda’u lloi. Cadwch gŵn dan reolaeth glòs.

Lloi bach busneslyd

Daw’r llwybr allan ger clwyd Eglwys Sant Caradog o’r 12fed ganrif. Os yw’n well gennych lwybr byrrach, gallwch droi i’r dde yn fan hyn a dilyn y ffordd yn ôl i Lawrenni, neu gallwch fynd ymlaen i’r chwith drwy’r pentref i Garron Pill.

Y ffordd o bentref Lawrenni i Garron Pill

Wedi’r cloddiau uchel daw Garron Pill i’r golwg yn sydyn lle mae’r llwybr yn troi i’r chwith ar hyd y nant, ac ar lanw isel, y fflatiau llaid gludiog iawn. Roedd y gwynt yn llawn o glebran piod môr a gylfinirod wrth iddyn nhw chwilio’r fflatiau am damaid i’w fwyta.

Gyda choed wedi cwympo ac wedi’u golchi i’r lan ym mhobman, mae hwn yn lle perffaith am seibiant – canghennau cryfion i swingio a dringo arnyn nhw a cherrig i’w taflu i’r llaid gludiog – cyn i’r llwybr anelu’n ôl am y coetir hynafol.

Garron Pill

Yna mae’r llwybr yn mynd drwy goetir o goed derw digoes hynafol gyda’u canghennau troellog. Wrth i’r llwybr droelli ar hyd y draethlin fe gewch gipolwg ar yr aber islaw ac ar draws y dŵr i Gastell Benton.

Castell Benton

Wedi i Gastell Benton ddod i’r golwg, rydych bron â chyrraedd pen eich taith, drwy’r glwyd olaf ac mae cinio yn y Quayside Tearooms yn eich disgwyl chi.

Diwedd y llwybr
Cinio yn The Quayside, Lawrenni

Y farn.

Iolo, 12 “Roedd y siglen ar y goeden yn annisgwyl ac roedd rhedeg drwy’r ddôl gyda’r cŵn yn hwyl. O ie, a chodi ofn ar Ella yn y goedwig“

Ella, 15 “ddim yn rhy hir!”

 Fyddai’n well gennych chi dir mwy gwastad? Rhowch gynnig ar rai o’n hawgrymiadau am deithiau cerdded hygyrch, sy’n berffaith ar gyfer teuluoedd gyda phlant iau a chadeiriau gwthio.                

Awgrymiadau eraill

Efallai y byddech hefyd yn hoffi