Llwybrau beicio gwych i'r teulu

Beicio di-draffig neu feicio mynydd

Gadewch y plant yn rhydd

Llwybrau beicio i’r teulu yn Sir Benfro

Pan fydd y plant yn llawn bywyd, mae mynd am dro ar gefn beic yn ffordd wych o weld cefn gwlad a llosgi tipyn o egni’r un pryd.

Mae gan Sir Benfro lefydd ardderchog sy’n addas i deuluoedd feicio. Mae’n llwybrau beicio di-draffig yn mynd â chi ar hyd rheilffyrdd segur, gwastad, llyfn a phrydferth. A bydd y mwy anturus yn eich plith wrth eich bodd yn gwibio ar hyd ein llwybrau beicio mynydd.

Felly ar eich beiciau, barod, ewch.

Beicio ffordd a thrac 

Cardi Bach, Aberteifi

 • Reid: 2 filltir o daith dwyffordd
 • Caffi: Caffi’r Tŷ Gwydr, Canolfan Natur Cymru
 • Llogi Beiciau: New Image Bicycles, Aberteifi (01239 621 275)

Llwybr sy’n ymlwybro drwy’r corsydd hardd ar lan Afon Teifi yw’r ‘Cardi Bach’, rhwng Hen Bont Aberteifi a Chanolfan Natur Cymru yng Nghilgerran.

Mae gan bob tymor ei le, ac mae rhywbeth yn digwydd bob adeg o’r flwyddyn. Dewch i fwynhau heidiau enfawr o adar sy’n gaeafu, cerfluniau helyg anferth, lle chwarae tu allan i’r plant a chaffi hyfryd y Tŷ Gwydr.

Lawrlwythwch daflen am lwybr beicio’r Cardi Bach.

Y Dramffordd, Saundersfoot

 • Reid: 4 milltir o daith ddwyffordd
 • Caffis: yn Saundersfoot a Wiseman’s Bridge
 • Llogi Beiciau: Mikes Bikes, Hwlffordd

Rheilffordd segur arall sydd wedi cael adfywiad rhwng Saundersfoot, Wiseman’s Bridge a Stepaside.

Mae’r llwybr cerdded a beicio poblogaidd hwn, yn rhedeg ar hyd y clogwyni o Saundersfoot, yn diflannu i dwnnel cyn dychwelyd i olau dydd yn Wiseman’s Bridge, ac yna’n eich tywys i fyny Pleasant Valley i Stepaside.

Byddwch yn dilyn yr hen reilffordd a fyddai’n arfer rhedeg o’r hen Waith Haearn, felly mae llawer o nodweddion diddorol i’w gweld. Ac mae’r môr yn werth ei weld o’r fan hyn hefyd. Dewch â thortsh!

Lawrlwythwch Fap Beicio’r Dramffordd.

Llwybr Brunel, Neyland – Johnston – Hwlffordd

Am daith bellach, dewiswch Lwybr di-draffig Brunel, rhwng trefi Neyland, Johnston a Hwlffordd.

Mwynhewch filltiroedd o gefn gwlad tawel, golygfeydd gwych, a chymysgedd hyfryd o gaeau agored, coetiroedd a moryd.

 • Reid: 18 milltir o daith ddwyffordd
 • Caffi: Brunel Cafe, Marina Neyland
 • Llogi Beiciau: Mikes Bikes, Hwlffordd

Beicio mynydd i’r teulu

Ddim yn rhy bell, nac yn rhy fwdlyd, na gormod o fryniau. Mae gennym dri llwybr ardderchog i brofi’ch sgiliau oddi ar y ffordd – a phob un o fewn cyrraedd caffi i dorri syched ar ddiwedd y daith.

Coedwig Pantmaenog, Rosebush

 • Reid: 8 milltir
 • Lluniaeth: Tafarn Sinc
 • Llogi Beiciau: New Image Bicycles, Aberteifi (01239 621 275)

Mae Coedwig Pantmaenog yn lle chwarae bendigedig i feicwyr o bob oed, ac yn lle perffaith i deuluoedd roi tro ar feicio mynydd. Mae’r llwybrau’n llydan, yn agored ac yn hawdd eu dilyn, felly’r cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cyrraedd a chwarae!

Lawrlwythwch Fap Hamdden Pantmaenog.

Parc Gwledig Llys y Frân, ger Hwlffordd

 • Reid: 8 milltir (un ffordd)
 • Caffi: Llys y Frân
 • Llogi Beiciau: Mikes Bikes, Hwlffordd

Cronfa ddŵr dwy ran, wedi’i hadeiladu gan ddyn, yw Llys y Frân. I’r dwyrain, mae’r llwybr beicio’n wastad, yn llyfn ac yn brofiad hyfryd i’r teulu cyfan. I’r gorllewin, mae’n wylltach,  gyda’i byllau mwdlyd a’i lwybrau oddi ar y ffordd. Beicio un ochr neu daclo’r cyfan? Chi biau’r dewis.

Pentir Sant Gofan – Staciau’r Heligog, ger Penfro

 • Reid: 8 milltir o daith ddwyffordd
 • Caffi: Bosherston Tearooms, Bosherston
 • Llogi Beiciau: Mikes Bikes, Hwlffordd

Dyma le bendigedig i feicio, a’r unig ran o Lwybr Arfordir Sir Benfro y gellir mynd arni ar gefn beic. Ond mae’n faes milwrol, felly cadwch draw pan fyddan nhw’n tanio. Byddwch chi’n reidio ar hyd y clogwyni, felly mae’n ddigon gwastad, ac mae’r golygfeydd yn fendigedig – mae’n ‘rhaid’ i chi weld Pont Werdd Cymru a Chapel Sant Gofan. Mae’r llwybr yn llydan braf ond gall fod yn arw mewn mannau, felly defnyddiwch feiciau mynydd.

Lawrlwythwch Fap Castell Martin.

Ewch i Beicio Sir Benfro am ragor o wybodaeth am lwybrau ledled Sir Benfro. Bant â chi!      

Awgrymiadau eraill

Efallai y byddech hefyd yn hoffi