Polisi Preifatrwydd

Hysbysiad preifatrwydd – Croeso Sir Benfro

Bydd yr hysbysiad preifatrwydd hwn yn gymorth i chi ddeall pa wybodaeth bersonol a gesglir gan Visit Pembrokeshire er mwyn cynnig gwybodaeth i chi ynglŷn ag ymweld â’r ardal, yn ogystal â’n defnydd ni o’r wybodaeth, ein dulliau o’i storio, a’ch dewisiadau chi wrth roi eich manylion personol i ni.

Pwy ydym ni

Mae VisitPembrokeshire.com yn cael ei reoli gan ac yn eiddo i’r Tîm Twristiaeth o fewn Cyngor Sir Benfro. Y Tîm Twristiaeth yw darparwyr swyddogol gwybodaeth i ymwelwyr yn Sir Benfro.

Er dibenion y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data 2016 a Deddf Diogelu Data 2018, Cyngor Sir Benfro yw’r rheolwr data ar gyfer y wybodaeth bersonol a roddir gennych ar y wefan hon. Gallwch weld polisi preifatrwydd cyflawn y Cyngor, gan gynnwys manylion cyswllt, trwy fynd i https://www.sir-benfro.gov.uk/addewid-preifatrwydd

Hysbysiad Preifatrwydd y Cylchlythyr

Os fyddwch yn cofrestru i dderbyn cylchlythyr Visit Pembrokeshire/Croeso Sir Benfro, byddwn ond yn defnyddio eich manylion personol i weinyddu eich cyfrif e-bost ac i ddarparu’r cynnyrch a’r gwasanaethau yr ydych wedi gwneud cais amdanynt gennym.

O bryd i’w gilydd, byddwn yn anfon newyddion a gwybodaeth yr ydym ni’n credu a fyddai o ddiddordeb i chi yn ôl eich lleoliad daearyddol a’ch dewisiadau o ran diddordebau a chydymaith gwyliau.

Os fyddwch chi hefyd yn cytuno i ni gysylltu â chi fel rhan o’n gwaith ymchwil, yna gallech gael eich dewis i dderbyn holiadur ymchwil yn ymwneud â thwristiaeth o bryd i’w gilydd ac mae cwblhau holiadur yr arolwg blynyddol yn wirfoddol.

Yn yr achos hwn, y sail gyfreithiol sy’n caniatáu i ni brosesu eich data personol yw’r caniatâd a roddir gennych trwy dicio blwch digonol wrth gofrestru ar gyfer y cylchlythyr.

Gallwch ddadgofrestru unrhyw bryd trwy glicio ar y ddolen dadgofrestru sy’n cael ei chynnwys ym mhob e-bost a anfonir gennym, neu gallwch anfon e-bost i ni gan ddefnyddio cyfeiriad tourism@visitpembrokeshire.com neu gysylltu â Chanolfan Gyswllt Cyngor Sir Benfro trwy alw 01437 764551 yn ystod yr oriau agor rhwng 09:00 a 17:00 rhwng dydd Llun a dydd Gwener, heblaw am Ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan.

Am ba hyd fyddwn ni’n cadw eich gwybodaeth?

Bydd y data a roddir yn y ffurflen gofrestru ar gyfer y cylchlythyr yn cael ei storio ym mas data’r system bost tra bydd y wefan yn weithredol, oni bai eich bod chi’n dewis peidio â derbyn y cylchlythyr, a fydd yn arwain at ddileu’r wybodaeth o’r bas data.

Mynediad at fy ngwybodaeth bersonol?

Gallwch weld os ydym ni’n cadw unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch trwy wneud cais am fynediad at wybodaeth gan yr unigolyn dan Reoliadau Cyffredinol Diogelu Data 2016. Er mwyn gwneud cais am unrhyw wybodaeth bersonol y gallwn ni fod wedi’i storio, bydd angen i chi wneud cais ysgrifenedig a’i anfon at y:

Tîm Mynediad i Gofnodion

Cyngor Sir Benfro

Neuadd y Sir

Hwlffordd

SA61 1TP

Eich hawliau

Dan Reoliadau Cyffredinol Diogelu Data 2016 (GDPR), fel unigolyn mae gennych hawliau y gallech eu gweithredu sy’n ymwneud ag unrhyw wybodaeth amdanoch sydd yn ein meddiant, ni fydd yr holl hawliau’n berthnasol gan y byddant yn ddibynnol ar y seiliau cyfreithiol am brosesu eich data.

  • Yr hawl i gael Gwybod – mae gan Unigolion yr hawl i wybod os bydd eu data personol yn cael eu casglu a’u defnyddio. Dyma dryloywder allweddol sy’n angenrheidiol dan GDPR
  • Hawl Mynediad– mae gennych hawl i wneud cais am fynediad ac am gopi o’r wybodaeth amdanoch sydd yn ein meddiant
  • Hawl i Gywiro – mae gennych hawl i ofyn am gywiro’r wybodaeth
  • Hawl i Ddileu – nid yw hwn yn hawl diamod, a bydd yn ddibynnol ar y rhesymau dros brosesu eich gwybodaeth bersonol
  • Hawl i Gludadwyedd Data – Mae’r hawl hwn yn berthnasol i brosesu data a gyflawnir trwy ddulliau awtomatig yn unig
  • Gall yr hawl i Gyfyngu ar Brosesu fod yn berthnasol gallwch wneud cais i ni beidio â phrosesu eich data personol, ond gallai hyn ein hatal rhag darparu gwasanaeth i chi neu arafu’r gwasanaeth. Byddwn yn ceisio cydymffurfio â’ch cais, ond mae’n bosibl y bydd yn rhaid i ni gadw neu brosesu gwybodaeth er mwyn cydymffurfio â’n cyfrifoldebau cyfreithiol
  • Hawl i Wrthwynebu – nid yw hwn yn hawl diamod a bydd yn ddibynnol ar y rhesymau dros brosesu eich data personol

Cwynion neu Ymholiadau.

Mae Cyngor Sir Benfro yn ymdrechu i gyrraedd y safonau uchaf wrth gasglu a defnyddio data personol. O ganlyniad, byddwn yn ystyried pob cwyn a dderbynnir o ddifrif. Rydym yn annog pobl i’n hysbysu ni os y byddant yn credu fod ein gwaith ni o gasglu neu ddefnyddio gwybodaeth yn annheg, yn gamarweiniol, neu’n amhriodol.

Nid yw’r hysbysiad preifatrwydd yma’n darparu holl fanylion pob agwedd o’n gwaith o gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol. Ond, byddwn yn fodlon iawn i ddarparu unrhyw wybodaeth neu eglurhad yr ydych chi ei hangen. Dylid anfon ceisiadau am wybodaeth neu eglurhad o’r fath i’r cyfeiriad isod:

Jo Hendy,

Swyddog Diogelu Data

Cyngor Sir Benfro

Neuadd y Sir

Hwlffordd

SA61 1TP

E-bost: dataprotection@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 764551

Os ydych chi am wneud cwyn am y ffordd yr ydym wedi prosesu eich gwybodaeth bersonol, gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, sef y corff statudol sy’n goruchwylio cyfreithiau diogelu data:

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

SK9 5AF

E-bost: caseworker@ico.org.uk 

Ffôn: 0303 123 1113

Newidiadau i’r hysbysiad preifatrwydd hwn

Rydym yn arolygu ein hysbysiad preifatrwydd yn rheolaidd