Abereiddi

Mae Abereiddi’n bentref bychan bach ar arfordir gogleddol Penrhyn Tyddewi, tua 5 milltir o Dyddewi ei hun.

Mae Llwybr Arfordir Sir Benfro’n mynd heibio’r traeth ac mae’r rhan o Abereiddi i Borthgain yn un o rannau gorau  lwybr yr arfordir.

Beth sydd yn Abereiddi?

Gweithgareddau

Mae traeth Abereiddi’n enwog am ei dywod du sy’n llawn o ffosiliaid bychain ac mae’n berffaith ar gyfer gweithgareddau fel pysgota a chaiacio a gwylio morloi yn yr hydref.

Mae’r Shinc yn ffefryn gyda grwpiau antur sy’n ymarfer arfordiro, ac yn 2012 a 2013 daeth yn enwog fel yr unig fan yn y DU ble cynhaliwyd rhan o Gyfres Deifio Clogwyn y Byd Red Bull ble’r oedd deifwyr o ledled y byd yn cystadlu mewn 8 lleoliad egsotig, o Frasil i Wlad Thai, a Sir Benfro! ‘Dyw deifio o lwyfan 27metr uwchben y dŵr ddim ar gyfer y gwangalon yn ein plith!

Bwyd a diod

Mae fan hufen iâ yn y maes parcio fel arfer yn ystod misoedd yr haf. Mae’r dafarn a’r bwyty agosaf ym Mhorthgain syd 2 filltir i’r gogledd dros y clogwyni a llwybr yr arfordir, a 2.5 milltir mewn car.

Llety

Mae digon o wersylloedd a meysydd carafanau bychain gerllaw. Mae sawl lle gwely a brecwast a gwesty o safon yn yr ardal ac yn Nhyddewi. Mae bythynnod hunanarlwyo ledled penrhyn Tyddewi, gan gynnwys rhai o’r bythynnod ar draeth Abereiddi ei hun. Chwilio am lety.

Cyrraedd Abereiddi

Mae Abereiddi ar lwybr Gwibiwr Strwmbwl. Mae gwasanaeth bws yr arfordir yn dilyn yr arfordir o Ben-caer ger Abergwaun i Dyddewi ac mae’n ffordd wych o fwynhau’r Parc Cenedlaethol heb gar.

Oeddech chi’n gwybod…

Roedd Abereiddi’n ymwneud â’r diwydiant llechi ac roedd chwarel fechan ychydig i’r gogledd o’r traeth. Yn wreiddiol, roedd y llechi’n cael eu cludo ar draws draeth Abereiddi, ond yn ddiweddarach ar hyd tramffordd, i’r harbwr ym Mhorthgain sydd ychydig o filltiroedd i’r gogledd.  Heddiw, mae’r chwarel wedi ei boddi ac yn fwy adnabyddus fel y Shinc.

Mae’r Shinc 25 metr o ddyfnder ac mae’r dŵr bob amser yn wyrddlas unigryw oherwydd y mwynau yn y chwarel.

Mae adfeilion casgliad bychan o dai o’r enw’r Stryd yn dal i fod wrth y traeth. Roedd rhain yn dai a adeiladwyd i chwarelwyr Y Shinc a adawodd ar ôl llifogydd ar ddechrau’r 20fed ganrif.