Traeth Saundersfoot

Cyrchfan fechan ond poblogaidd iawn, gyda phob cyfleuster y gallech fod ei angen.

Traeth tywodlyd llydan pan fydd y llanw’n isel ond digon o le hefyd ar lanw uchel. Harbwr tlws a golygfeydd ardderchog o ben y bryn.

Cynhelir digwyddiadau cyson fel Penacampwriaeth Coginio Cawl y Byd.

Ceir cyfyngiadau ar gŵn ar y traeth i gyd rhwng Mai 1af a Medi 30ain, oni bai am ardal fechan cyn i chi gyrraedd traeth Coppet Hall, Edrychwch ar fap o’r traeth er mwyn gweld i ba ran o’r traeth y mae’n berthnasol.

Caiff cŵn eu gwahardd yn wirfoddol o draeth Coppet Hall rhwng Mai 1af a Medi 30ain. Mae perchnogion y traeth, Ystâd Castell Hean, yn sylweddoli y gall y traeth fod yn brysur iawn gyda theuluoedd ac nad hwn yw’r traeth gorau o bosib, i chi ddod â’ch ci yng nghanol yr haf.

Os ydych yn bwriadu ymweld, gwiriwch amseroedd y llanw er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych ddigon o draeth i chwarae arno ac na fyddwch yn cael eich ynysu pan fydd y llanw’n troi!

Traeth Baner Las 2019

Parcio

Maes parcio mawr preifat ger yr harbwr. Maes Parcio mawr y Parc Cenedlaethol 200m o’r traeth.

Cyfleusterau

Llithrfa, harbwr. Gwylwyr y glannau o ddiwedd mis Mehefin hyd ddiwedd mis Medi. Fan hufen iâ ar y traeth. Cadair olwyn ar gyfer pob math o dirwedd (traeth) ar gael i’w llogi o’r ganolfan groeso.

Cyfleusterau ar yr arfordir

Toiledau, canolfan groeso, nifer o gaffis, tafarndai a bwytai. Nifer o siopau diddorol a dewis da o westai, parciau carfanau, gwely a brecwast a hunanarlwyo. Peiriannau chwarae a chlwb nos.

 • Nofio
 • Caffi
 • Canŵio
 • Maes Parcio
 • Toiledau Anabl
 • Cyfyngiadau ar gŵn
 • Cymorth Cyntaf
 • Harbwr
 • Gwyliwr y glannau
 • Angori
 • Ffôn
 • Cychod Modur
 • Hwylio
 • Traeth Tywodlyd
 • Pysgota Môr
 • Traeth Gwobr Glan Môr
 • Llithrfa neu Fan Lansio
 • Gweithgareddau Tanddwr
 • Sgïo Dŵr
 • Hwylfyrddio

Awgrymiadau eraill

Efallai y byddech hefyd yn hoffi