Traeth Porthmelgan

Cildraeth bach tywodlyd â chlogwyni o’i amgylch, i’r gogledd o Borth Mawr. Dim ond oddi ar lwybr yr arfordir y gallwch ei gyrraedd.

Byddwch yn ofalus o geryntau cryf.

Os ydych yn bwriadu ymweld, gwiriwch amseroedd y llanw er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych ddigon o draeth i chwarae arno ac na fyddwch yn cael eich ynysu pan fydd y llanw’n troi!

Parcio

Ar draeth Porth Mawr.

Cyfleusterau

Dim.

Cyfleusterau ar yr arfordir Mae’r cyfleusterau agosaf ym Mhorth Mawr – toiledau, caffi a gwylwyr y glannau ar gael o ddiwedd mis Mai hyd ddechrau mis Medi. Yn Nhyddewi, mae Canolfan Groeso’r Parc Cenedlaethol sydd ar agor drwy’r flwyddyn, nifer o gaffis, tafarndai a bwytai; nifer o siopau diddorol a dewis da o westai, parciau carafanau, gwely a brecwast a llety hunanarlwyo.

  • Byddwch yn Wyliadwrus o Geryntau
  • Clogwyni
  • Creigiog
  • Traeth Tywodlyd
  • Pysgota Môr

Awgrymiadau eraill

Efallai y byddech hefyd yn hoffi