Traeth Lydstep Haven

Mae Lydstep Haven yn draeth tlws o dywod a cherrig mân, sydd â phercennog preifat. Mae clogwyni coediog trawiadoldol bob pen i’r traeth.  

Ar ben gogleddol y traeth, mae ardal dywodlyd fechan a ddaw i’r golwg ar lanw isel. Tu ôl i’r traeth mae maes carafanau o eiddo Haven Holidays, Bourne Leisure Ltd.

Ceir cyfyngiadau ar gŵn ym mhen dwyreiniol y traeth rhwng Mai 1af a Medi 30ain. Edrychwch ar fap o’r traeth er mwyn gweld i ba ran o’r traeth y mae hyn yn berthnasol.

Os ydych yn bwriadu ymweld, gwiriwch amseroedd y llanw er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych ddigon o draeth i chwarae arno ac na fyddwch yn cael eich ynysu pan fydd y llanw’n troi!

Traeth Baner Las 2019

 • Nofio
 • Caffi
 • Canŵio
 • Maes Parcio
 • Toiledau Anabl
 • Cyfyngiadau ar gŵn
 • Cymorth Cyntaf
 • Angori
 • Ffôn
 • Cychod Modur
 • Hwylio
 • Traeth Tywodlyd
 • Pysgota Môr
 • Traeth Gwobr Glan Môr
 • Traeth Cerrig Mân
 • Llithrfa neu Fan Lansio
 • Gweithgareddau Tanddwr
 • Sgïo Dŵr
 • Hwylfyrddio

Awgrymiadau eraill

Efallai y byddech hefyd yn hoffi