Traeth Abereiddi

Mae hwn yn draeth gwledig o gerrig mân a thywod tywyll a grëwyd o lechi llwyd wedi’u malu.

Yr un lechen sy’n rhoi’r lliw glas dwfn a disglair i ddŵr ‘Y Shinc’; harbwr bychan hardd – chwarel wedi’i boddi – i’r gogledd o’r traeth.

Cofiwch bod ceryntau cryf ar draeth Abereiddi. Mae’n fan poblogaidd ar gyfer arfordiro oherwydd gallwch ddringo ar hyd y clogwyni ar lefel y môr gan neidio i’r môr mewn mannau na allwch fynd heibio iddynt. Awgrymir eich bod yn mwynhau arfordiro fel rhan o grŵp wedi ei drefnu (chwiliwch am ddarparwyr arfordiro yma). Mae rhes o adfeilion bythynnod i chi grwydro o’u cwmpas ar hyd ymyl yr hen chwarel.

Os ydych yn bwriadu ymweld, gwiriwch amseroedd y llanw er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych ddigon o draeth i chwarae arno ac na fyddwch yn cael ei eich ynysu pan fydd y llanw’n troi!

Gwobr Arfordir Gwyrdd 2019 a Gwobr Glan Môr (Gwledig) 2019

Parcio

Nifer cyfyngedig o leoedd parcio.

Cyfleusterau

Toiledau, llithrfa.

Cyfleusterau ar yr arfordir

Yn Nhyddewi mae Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol sydd ar agor drwy’r flwyddyn, nifer o gaffis, tafarndai a bwytai, nifer o siopau diddorol a dewis da o westai, meysydd carafanau, gwely a brecwast a llety hunanarlwyo.

 • Nofio
 • Byddwch yn Wyliadwrus o Geryntau
 • Canŵio
 • Clogwyni
 • Gwobr Arfordir Gwyrdd
 • Ffôn
 • Pyllau Glan Môr
 • Creigiog
 • Traeth Tywodlyd
 • Lithrfa neu Fan Lansio
 • Gweithgareddau Tanfor
 • Syrffio
 • Toiledau (tymhorol)

Awgrymiadau eraill

Efallai y byddech hefyd yn hoffi